หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะทำงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักภาพบุคลากรด้านการฝากครรภ์ การดูแลการตั้งครรภ์เสี่ยงและหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ "smart & change in Phayao ANC" โดย ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นมาประธาน การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสาธารสุข ที่ปฏิบัติงานในแผนกฝากครรภ์ ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลและศูนย์สาธารณสุขชุมชน ในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากทีมสูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา นำโดย นพ.จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ ศ.เกียรติคุณ นพ.ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่จากแผนกฝากครรภ์ หลังคลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดีจากโรงพยาบาลพะเยา และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยธาลัสซีเมีย สถาบันมนุษย์พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย

update : 2017-03-16