หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทำการตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

update : 2017-06-08