หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักตรวจราชการและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดพะเยา และในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงคำ ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จาก ผู้ตรวจราชการและคณะตรวจราชการนิเทศงาน เพื่อนำข้อสรุปการตรวจราชการและเสนอแนะในส่วนที่จังหวัดจะต้องดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

update : 2017-06-16