หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ในพื้นที่อำเภอปง โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนบ้านนาอ้อม ม.๕ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นแบบเชิงรุกถึงพื้นที่แล้ว ยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ยังเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงปัญหา ตลอดจนแนวทางการแก้ไข และนำการบริการต่างๆ ไปให้ประชาชน ร่วมทั้งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะปัจจุบัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวมต่อไปในอนาคตด้วย

update : 2017-07-21