หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้ทบทวนสถานการณ์ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบการใช้ในชุมชน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายร่วมกันของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อสม. เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต./สสอ. เภสัชกรโรงพยาบาล ทั้งนี้ วิทยากรและผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ภก.พงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย, ดร.ภญ.นทพร ชัยพิชิต พร้อมด้วยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณอุกฤษฏ์ สุกใส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ (เชียงราย)

update : 2017-08-07