หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวัณโรค โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานวัณโรค ปี ๒๕๖๑ และมีวิทยากรที่เกี่ยวข้องจากทีม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ นำทีมโดยคุณรัชนีกร คำหล้า คุณเจริญศรี แซ่ตั้ง ภญ. ณัฐนันท์ เชี่ยวชลาคม และคุณรจนา พงศ์สารารักษ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากทีมสหสาขาวิชาชีพจากทุกอำเภอ

update : 2017-08-18