หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดย นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งมีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะ ส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกระดับในจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้ง ๒๕๐ คน ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

update : 2017-09-01