สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดพะเยา kick off กระบวนการบูรณาการ การขับเคลื่อนทำแผนป้องกันควบคุมโรควัณโรค จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ โดยทีมสหวิชาชีพและทีมงาน PM ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โดยมี นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

update : 2017-09-27