สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พอ.สว. ประจำจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แก่ผู้แทนอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดพะเยา ทั้งหมด ๒๓ หน่วยงาน รวมอาสาสมัคร พอ.สว.ขอรับพระราชทานเข็มที่ระลึกฯ ในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑,๑๕๖ ราย

update : 2017-10-02