หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ ( ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีประกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน การกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประชารัฐรวมใจไร้ขยะมูลฝอยและวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ผู้แทนชุมชน ชมนิทรรศการและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การดับไฟในอาคารสูง สาธิตปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีวิตและการจัดการขยะ สำหรับหน่วยงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า และ พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้นำทีม

update : 2017-12-04