สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย จังหวัดพะเยา โดยมี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดมหกรรมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.กิจกรรมประกอบด้วย บูธนิทรรศการ ประวัติการเสด็จพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ ในกิจกรรมด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ความรู้ด้านสุขภาพ และการแพทย์ฉุกเฉิน บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพการให้บริการและความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

update : 2017-12-28