หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ประเมินผลงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ ระดับภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ชื่อ นางพยอม วงศ์ไชยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง ให้กับคณะกรรมการ และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน ๒๐๐ คน จากนั้น คณะกรรมการได้เยี่ยมชม นิทรรศการ องค์ความรู้ในการจัดการสุขภาพ ของชมรม อสม. ตำบลสันป่าม่วง และเครือข่ายสุขภาพที่ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ด้านต่างๆในพื้นที่ ตำบลสันป่าม่วง ขอชื่นชมและให้กำลังใจ อสม.พยอม วงศ์ไชยยา และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่มาร่วมให้กำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการฯ

update : 2018-02-28