หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ/งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดการอบรมครูพี่เลี้ยง อสม.จังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพชมชุน ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้นโยบาย อสม. ๔.๐ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ แกนนำ อสม. และูุบุคลากรสาธารณสุขพี่เลี้ยง ในพื้นที่ ๙ อำเภอ ของจังหวัดพะเยา จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

update : 2018-02-28