หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.ณ เวทีกลางลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดไลน์แดนซ์ ในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งานเวียนเทียนกลางน้ำ งานถนนสายดอกไม้ริมกว๊านพะเยา งานตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง และ งานประเพณีของดีเมืองพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัย สามารถจัดการลดน้ำหนักของตน และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดภาระโรควิถีชีวิตลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไร้เชื้อเรื้อรังต่างๆ ตลอดจนสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป้าหมายผู้เข้าประกวดประกอบด้วย ประชาชนวัยทำงาน อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป ที่รวมกลุ่ม/ชมรม ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในกิจกรรมไลน์แดนซ์ ที่เป็นตัวแทนอำเภอและเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน ๘ ทีมๆละ ๘ คน และการแสดงโชว์ ในกิจกรรมการออกกำลังกายของโรงพยาบาลเชียงคำ จำนวน ๑ ชุด ภายหลังการประกวดได้มีพิธีมอบรางวัล โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดังนี้ ทีมชนะเลิศ ทีมออกกำลังกายอนาลโย อ.ดอกคำใต้ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ทีมรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ทีมท่าวังทองไลน์แดนซ์ อ.เมืองพะเยา ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท ทีมรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ ทีมสันหลวงใหม่ อ.จุน ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

update : 2018-03-03