หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง อสม. ดอกคำใต้ มินิมารธอน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณนิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อสม.ดอกคำใต้ เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพของประชาชนของประชาชนผู้รักสุขภาพ กิจกรรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมจำนวน ๒,๔๖๑ คน

update : 2018-03-12