หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ ( ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ๑๑ สาขา จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๑ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อรองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล ให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยการดำเนินงานแบบ ๔ มิติ คือ การส่งเสริม การป้องกัน การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และ การฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในชุมชน ลดภาระการเกิดโรคใน ๕ กลุ่มวัย ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยประเมิน ความเจ็บป่วยเบื้องต้น ลดโรคติดต่อเรื้อรังของคนในชุมชนได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อสม. ๙ อำเภอ และภาคีเครือข่ายส่วนต่างๆในจังหวัดพะเยา จำนวน ๗๐๐ คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

update : 2018-03-12