หัวข้อกิจกรรม
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยภายหลังการประชุม Kick off กลไกปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่า สืบเนื่องจากพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ ว่า จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทยในปี ๒๕๖๒ และกำหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อปท.)ในทุกอำเภอ รวม ๗๑ แห่ง ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่ประกาศให้จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทันในปี ๒๕๖๒ พร้อมกับประเทศอื่นๆทั่วโลก ตามที่องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนด แต่เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบหัวสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ใน ๓ จุด คือ ต.ขุนควร อ.ปง (๑๐ ธ.ค.๕๙) ต.ภูซาง อ.ภูซาง (๑๕ ม.ค.๖๐) และต.จุน อ.จุน ( ๕ ก.ย.๖๐ ) จึงถูกจัดระดับเป็นจังหวัดสีเหลือง ส่วนรายงานการเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้สัมผัสที่ถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๓๗ คน และมีระบบการติดตามให้มารับวัคซีนให้ครบโด๊สทุกราย ซึ่งในวันนี้ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่สีเขียว คือไม่มีรายงานคนและสัตว์ป่วย ในพื้นที่ ๖๘ แห่ง ให้ดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รวมทั้งมีการฉีดวัคซีนในสัตว์ อย่างน้อย ๘๐% ไม่มีสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ มีการสื่อสารความเสี่ยง เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน พร้อมทั้งกำกับให้มีการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่วนพื้นที่สีเหลือง ๓ ตำบล ใน ๓ อำเภอ ให้เพิ่มเติมการจัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับตำบลแบบเข้มข้น ภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ๒๕๖๑

update : 2018-03-14