หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้วันที่ ๒๐ มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ที่มีจิตอาสา เสียสละทำงาน ดูแลสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนด้วยการวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การบริการด้านสาธารณสุข โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็น สมาร์ท อสม.๔.๐ ร่วมชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี เลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น อสม. ๔.๐ ทั่วประเทศ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการแนะนำประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น SMART อสม. โดยจังหวัดพะเยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ คือ นางพยอม วงศ์ไชยา อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศระดับเขตองค์กร อสม.ต้นแบบ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดเสี่ยงฯ องค์กร อสม.ตำบลสว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ และรางวัล อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๐ สาขา โดยในวันนี้ นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมให้กำลังใจแก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพะเยา

update : 2018-03-22