หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ ชั้น ๗ โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การดำเนินงาน MCH Cluster เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster) เขตสุขภาพที่ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานว่า สถานการณ์สุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน พบว่า มารดาตายเป็นปัญหาสำคัญ มีอัตราตายของมารดาค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ สาเหตุการตายที่พบมากที่สุด คือ ภาวะตกเลือดหลังคลอด ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ และภาวะแทรกซ้อนของโรคทางอายุรกรรม สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จึงได้ร่วมกับ MCH Cluster เขตสุขภาพที่ ๑ จัดการประชุมวิชาการ การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ การจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม ด้านสูติศาสตร์ ทารกแรกเกิด และกุมารเวชศาสตร์ จำนวน ๗ ฐาน และบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลลำพูนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านกฎหมาย จากสำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จาก ๘ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ คน

update : 2018-03-22