หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลัง อปพร. และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๑ และกิจกรรมพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน พร้อมด้วยทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการรวมพลัง อปพร. เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการสร้างความรู้รักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และส่งเสริมให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิก อปพร. อสม. ลูกเสือชาวบ้าน ราษฎรอาสาสมัครต่างๆ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับ กิจกรรมพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ ได้มีพลังมวลชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกันทำความสะอาด ทั้งการกวาดถนน เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด บริเวณลานข่วงวัฒนธรรม , ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา , ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา , บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา , หน้าตลาดสดพะเยาอาเขตถึงแยกประตูเหล็ก , แยกประตูเหล็กถึงวัดศรีโคมคำ , วัดศรีโคมคำถึงแขวงทางหลวงพะเยา , และแขวงทางหลวงพะเยาถึงบริเวณโรงพยาบาลพะเยา

update : 2018-03-23