หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๒๖ มี.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงประจำศูนย์ฮอมฮักตำบล ตามโครงการ "โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ" ประจำปี ๒๕๖๑ การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงในชุมชนให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ และมีทักษะในการประเมิน และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาประจำศูนย์ฮอมฮักตำบล โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐ วัน แบ่งเป็นภาคทฤษฎี ๕ วัน และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ ๕ วัน ครั้งนี้ เป็นการอบรมภาคทฤษฎีในรุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว (อสค.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำ รพ.สต. จิตอาสา และผู้สนใจให้การผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงในชุมชนจากศูนย์ฮอมฮักในเขตพื้นที่ อ.เมืองพะเยา อ.แม่ใจ อ.ภูกามยาว และ อ.ดอกคำใต้ ทั้งสิ้น ๓๖ ตำบล มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๘๐ คน

update : 2018-03-26