หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิค โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ ๒P Safety RCA เครื่องมือคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และ LEAN โดยมี แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรมว่า จากการที่มีผู้ป่วย ผู้รับบริการ เป็นจำนวนมากที่มารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนัก เพราะอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และสถานบริการสาธารณสุข จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อน เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ให้มีส่วนร่วมในการวางระบบเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงไม่ประสงค์ โดยมีการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัย สื่อสารในโรงพยาบาลควบคู่กับการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาด้วยความร่วมมือร่วมใจและเข้าใจซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งระบบบริการสุขภาพที่น่าไว้วางใจของผู้ให้และผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐ คน การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

update : 2018-03-29