หัวข้อกิจกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เร่งรัดมาตรการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดพะเยาแบบเข้มข้น กิจกรรม Kick Off กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย ให้บริการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว ) ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) และบูธนิทรรศการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า เน้นมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามคาถา ๕ ย คือ ๑.อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห ๒.อย่าเหยียบ สุนัขให้ตกใจ ๓.อย่าแยก สัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า ๔.อย่าหยิบ แย่งจานอาหาร และ ๕.อย่ายุ่ง กับสุนัขนอกบ้านหรือไม่ทราบประวัติ หากเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน เลียแผล ให้ปฏิบัติดังนี้ ๑.ให้รีบล้างแผล ๒.ใส่ยา ๓.หาหมอ และ ๔.ฉีดวัคซีนให้ครบ การจัดกิจกรรม Kick Off เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่อำเภอจุน หมู่ ๑๕ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีสุนัขและแมวในพื้นที่จากการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ ตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่อำเภอปง วัดผาตั้ง หมู่ ๖ ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีสุนัขและแมวในพื้นที่จากการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๓๒ ตัว และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่อำเภอภูซาง ลานโพธิ์วัดฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีสุนัขและแมวในพื้นที่จากการสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๘ ตัว ทั้งนี้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในแต่ละตำบล ได้สนับสนุนวัคซีนฉีดให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ให้ครอบคลุม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

update : 2018-04-09