หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยกล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการดำเนินงานและขับเคลื่อนเป็นนโยบายร่วมกันในภาพรวม โดยรายงานความก้าวหน้าและประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน และพิจารณาเสนอร่างแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เลขานุการที่ประชุมได้รายงานว่า จังหวัดพะเยาให้ความสำคัญโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดที่มีอัตราการป่วยอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศและต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งแพร่พันธุ์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก ผลการประเมินแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ดำเนินการได้ดี อัตราป่วยต่ำ คือ โรคไข้เลือดออก อยู่ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศกลุ่มที่อยู่ในขั้นดี อัตราป่วยไม่ลดลง ไม่มีการตาย และไม่มีการเกิดการระบาดซ้ำในพื้นที่เดิม คือ โรคมือ เท้า ปาก, โรคไข้หวัดใหญ่ และอุจจาระร่วง ส่วนกลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่ต้องทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการ เพื่อให้ประชาชนดูแลตนเองและการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆให้เข้มแข็ง คือ โรคหูดับ โรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันจังหวัดพะเยาได้ประกาศให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามอาจมีปัญหานำเข้าวัคซีนในระยะสั้น คาดว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้จะนำเข้ามาได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ประกาศเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก เป็นโรคติดต่ออันตราย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และจังหวัดได้มีมาตรการสำคัญเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ อีกทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนและเยาวชนใน ๑๒โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมค้นหาการติดเชื้อ การให้ยารักษา การจัดการสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

update : 2018-04-11