สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเชียงคำ โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เข้าร่วมในพิธี โรงพยาบาลเชียงคำเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ เป็นโรงพยาบาล-ทั่วไป ขนาด ๒๓๑ เตียง ให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัตเหตุ เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๑๒๔ ตารางเมตร อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารที่อำนวยประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล สามารถให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความแออัดที่แผนกผู้ป่วยนอกและสามารถรองรับผู้ที่มารับบริการในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอใกล้เคียง

update : 2018-04-27