สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสงเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน ๕ ราย โดยนายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพะยา จัดขึ้นตามโครงการมอบโล่ เข็มกลัด เกียรติคุณ และเงินสงเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ ปีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติเข้าตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ดังกล่าว ดังนี้ ๑.นายอ้วน สวยงาม อายุ ๑๐๐ ปี ๔ เดือน บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๓ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ๒.นางบาง ไก่งาม อายุ ๑๐๐ ปี ๔ เดือน บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๓ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ๓.นางยวงแก้ว ณ คำ อายุ ๑๐๐ ปี ๔ เดือน บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๓ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ๔. นางมอย บัวชุม อายุ ๑๐๖ ปี ๕ เดือน บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๕.นางเหรียญ เจนใจ อายุ ๑๐๒ ปี ๕ เดือน บ้านเลขที่ ๕ หมู่ ๔ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

update : 2018-05-04