สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ให้ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน อันจะก่อให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธา การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้คือ คณะทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการสื่อสารความเสี่ยงในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ทั้ง ๙ อำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา

update : 2018-05-11