สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มที่มีโอกาสได้รับเชื้อหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย และประชาชนที่อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จะต้องลงพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยในปี ๒๕๖๑ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ระดับประเทศ จำนวนผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยรวม ๔๖,๔๒๐ ราย อัตราป่วย ๗๐.๙๕ ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ๕ รายอัตราตาย ซึ่งจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ เชียงใหม่ พะเยา กรุงเทพมหานคร ลำพูน และอุตรดิตถ์สำหรับจังหวัดพะเยา ซึ่งมีอัตราป่วยลำดับ ๒ ของประเทศ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมีรายงานผู้ป่วยรวม ๑,๑๙๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๔๘.๐๗ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต มีรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอเมืองพะเยา รองลงมา คือ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ ๕-๙ ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๐-๔ ปี

update : 2018-05-22