สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา : Phayao Provincial Public Health Office
หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๒๓ พ.ค.๖๑) ณ ลานเอนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทำการตรวจเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่ม และภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม สำหรับการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ได้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า ๓๓ แห่ง กำลังเจ้าหน้าที่กว่า ๓๐๐ นาย พร้อมกันนี้ได้มีการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากมูลนิธิลือชาพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนที่จะออกปฏิบัติการกู้ภัย และช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

update : 2018-05-23