หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายอำเภอแม่ใจ โดย นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ เป็นผู้กล่าวรายงาน โรงพยาบาลแม่ใจร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ได้ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ โดยจัดทำโครงการคลินิคหมอครอบครัว เพื่อให้การดูแลประชาชนแบบองค์รวม ด้วยแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและภาคประชาชนในพื้นที่ โดยจัดเป็น ๓ ทีม ได้แก่ ๑.ทีมเครือข่าย รพ.สต.แม่ใจ ร่วมกับ รพ.สต.แม่สุกและ รพ.สต.ป่าตึง ๒.ทีมเครือข่าย รพ.สต.บ้านเหล่า ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดงอินตา รพ.สต.ศรีถ้อย และ สสช.ปางปูเลาะ ๓.ทีมเครือข่าย รพ.สต.ป่าแฝก ร่วมกับ รพ.สต.หนองสระ รพ.สต.เจริษราษฎร์ และ สสช.ป่าเมี่ยง และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

update : 2018-06-01