หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ AHP (All Hazard Plan) เพื่อรองรับโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการตอบโต้ โดยซ้อมการจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยมีทีมจากสำนักระบาดวิทยา พญ.นิลุบล คารวานนท์ ทบทวนและ Update แนวเวชปฏิบัติฯ นายอำนวย ทิพศรีราช สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ทบทวนมาตรฐานการสอบสวนโรคและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุ

update : 2018-06-14