หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางนันทนา ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ประธานกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ เดินทางมาที่ห้องประชุมอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมินผลระดับประเทศ โดยมีการนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา , ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชม , ชมรม TO BE NUMBER ONE กระทรวงยุติธรรม , ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมเยี่ยมชมผลสำเร็จการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา และติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ จังหวัดพะเยามีการดำเนินงานด้วยคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ในหน่วยงาน ๖ หน่วยงาน ในสถานศึกษา ๒๘๐ แห่ง , ในสถานประกอบการ ๒๔ แห่ง , ในชุมชน ๕๔ ชุมชน และในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๙ แห่ง สำหรับการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา ในหน่วยงานมี ๖ แห่ง สถานศึกษา ๒๘๐ แห่ง สถานประกอบการ ๔๖ แห่ง และชุมชน ๒๐ แห่ง ซึ่งจังหวัดพะเยามีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน

update : 2018-06-14