หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนางานสาธารณสุขรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุข ด่านชายแดนบ้านฮวก เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุข ด่านชายแดนบ้านฮวก เพื่อรองรับการเปิดเป็นด่านชายแดนถาวร ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ จึงต้องเตรียมความพร้อมทุกทุกด้านเพื่อรองรับการเปิดด่านถาวรดังกล่าว ซี่งในวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้จัดประชุมคณะทำงานเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุขด่านชายแดนบ้านฮวกขึ้น เพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติการรองรับการเปิดด่านถาวร ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ ตามภารกิจดังนี้ การบริหารจัดการ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาล การให้บริการด้านรักษาพยาบาล การให้สุขศึกษา การจัดทำสถิติข้อมูลและรายงาน อีกทั้งได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานด่านชายแดนบ้านฮวก ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ด่านชายแดนเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

update : 2018-06-26