หัวข้อกิจกรรม
วันนี้ (๑๐ ก.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster) เขตสุขภาพที่ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นเวทีนำเสนอนวัตกรรมสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งยังเป็นการฝึกการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ ๖๐เดือน เพื่อดำเนินการในสัปดาห์รณรงค์ คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๖๐ คน

update : 2018-07-10