หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม หมอชวนวิ่ง จังหวัดพะเยา โดยมี น.พ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่า ปัจจุบัน การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วยกับศักยภาพในการรักษาของทุกโรงพยาบาล การดูแลสุขภาพตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการออกกำลังกายถือเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยตนเองของทุกคน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา ทางแพทยสภาจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งขึ้นทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย โดยวิธีการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ตลอดจนให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบที่ดี ในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ในวันนี้เป็นวันแรกของกิจกรรมการวิ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ถือคฑาแพทยสภาวิ่งนำขบวน ตามด้วยคณะนักวิ่งและผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ โดยแบ่งกิจกรรมการวิ่งออกเป็น ๓ วัน รวมระยะทางประมาณ ๑๗๘ กิโลเมตร เริ่มวิ่งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ระยะทางรวม ๓๒ กิโลเมตร ซึ่งได้จัดพิธีรับมอบคฑาจากจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ส่งมอบ พร้อมชมการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ เต้นแอโรบิคและสาธิตการออกกำลังกายด้วยวิธีการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธีจากทีมเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ส่วนในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีมนักวิ่งจากพะเยาเริ่มวิ่งจากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงปากทางบ้านเปาะ อำเภองาว จังหวัดลำปาง รวมระยะทาง ๕๖ กิโลเมตร และในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีมนักวิ่งจากพะเยาจะวิ่งต่อจากปากทางบ้านเปาะ อำเภองาว ในเวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รวมระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร จากนั้นจะมีพิธีส่งมอบคฑาแพทยสภาให้กับจังหวัดแพร่ต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในจังหวัดพะเยาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนชมรมนักวิ่งในพื้นที่ ทั้งนี้จะมีรถปฐมพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลจักรยานเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดพะเยา คอยดูแลทีมนักวิ่งตลอดเส้นทางการวิ่ง

update : 2018-11-28