หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามภารกิจของหน่วยงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

update : 2018-11-29