หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า คุณไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก โดยปลูกพืชผักสวนครัวในสถานที่ทำงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำวัตถุดิบพืชผักเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการประกอบอาหาร เนื่องจาก วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อมไทย คณะรัฐมนตรีจึงถือเอาวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะ อุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน

update : 2018-12-05