หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย รักษาราชการผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ศึกษา โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การประชุมคือ การนำต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(SOP) กระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 และ ทำความเข้าใจ SOP ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัย ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ปี 2561ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมคือกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 150 คนพร้อมมอบประกาศนียบัตรในการพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ด้วย

update : 2018-12-24