หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จำกัด โดยมี นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกำลังคน ด้านสุขภาพภาคประชาชน ในการพัฒนาระบบการจัดการ คุณภาพชีวิตในชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข ?โครงการ อสม. 4.0? ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดพะเยา การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล พร้อมด้วย สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ตำบล จำนวน 200 คน

update : 2018-12-24