หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ภัยหนาว ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ การลงปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ ตามมติรัฐมนตรี ที่ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ที่กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ และนานาชาติ เป็นจำนวนมาก ควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้แก่ประชาชน ในการเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์รวมถึงปลูกจิตสำนึกฝึกดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย และพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยโดยกำหนดให้จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ด้านหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน EMS และร่วมดำเนินงานตามมาตรการเมาไม่ขับ และด่านตรวจตามเส้นทางจุดพักรถด้วย

update : 2018-12-29