หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะติดตาม นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ, นายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากองทุน (สสส.), นายมนตรี เกษมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(สตร.1 เชียงใหม่) และคณะฯ ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการติดตามฯ พบว่า ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ต้องไว้

update : 2019-02-04