หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. คุณไพจิตร ชัยจำรูญพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมงานหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร บริเวณตลาดโต้รุ่งและถนนคนเดินเขตเทศบาลเมืองพะเยา สารปนเปื้อนที่ตรวจ ได้แก่ สารบอร์แรกซ์ สารกันรา สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว น้ำมันทอดซ้ำ และสารเคมีตกค้างทางการเกษตร และสื่อสารประชาสัมพันธ์ การดูแลสุขภาพ ในช่วงประสบสภาวะหมอกควันและแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในบริเวณนั้น อีกทั้งทางเทศบาลเมืองพะเยา นำโดยท่านนายกเทศมนตรีคุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร ได้ร่วมมอบป้าย Clean Food Good Taste แก่ร้านค้าแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

update : 2019-02-04