หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในปี 2562 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เครือข่ายเกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer และผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจาก โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาลเชียงม่วน

update : 2019-02-04