หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ ( ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมแมลงปอ สมาร์ท ฟาร์ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทยและสปป.ลาว (พะเยา ? แขวงไชยะบุลี) โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูระณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง สร้างโอกาส ความพร้อมและรับมือกับสิ่งท้าทายด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ อย่างรอบด้าน รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข การมุ่งเน้นให้ชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน ให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพได้มาตรฐาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดประชุมราชการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทย และ สปป.ลาว ระหว่าง จังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทยและสปป.ลาว ด้านช่องทางเข้าออกด่านให้ได้ตามมาตรฐาน พรบ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ การสื่อสารความเสี่ยงพร้อมทั้งความรู้เรื่อง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ พิษสุนัขบ้า การจัดประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ ? ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รูปแบบการประชุมมีการบรรยายความรู้และการประชุมกลุ่มเพื่อทบทวนบันทึกข้อตกลงของปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมจากฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขของแขวงไชยะบุลี บุคลากรจากแขนงพัวพันการต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานฝ่ายราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัด และอำเภอชายแดนไทย-ลาว ของจังหวัดพะเยา บุคลากรปฏิบัติงานตาม CIQ ที่ด่านบ้านฮวกและบุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายเครือข่าย ภาคีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการสาธารณสุข ระหว่างประเทศคู่ขนานไทย- ลาว โดยมีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน

update : 2019-02-09