หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ ( ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมแมลงปอ สมาร์ท ฟาร์ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คณะฝ่ายไทย นำโดย นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและคณะฝ่ายลาว นำโดย ท่านดร.แก่น ดวงดี รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุข แชวงไชยะบุลี ร่วมพิธีลงนามบทบันทึกการประชุมราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และหน่วยบริการสุขภาพที่ติดอำเภอชายแดนของประเทศไทย และ สปป.ลาว และทบทวนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับบทบันทึกการประชุมราชการครั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย ? สปป.ลาว ประกอบด้วย คณะผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอภูซาง-เชียงคำ ราชอาณาจักรไทย และคณะผู้แทนจากแผนกการต่างประเทศ แผนกการสาธารณสุข แขวงไซยะบุลี โรงพยาบาลแขวงไชยะบุลี ห้องการสาธารณสุขเมืองคอบและห้องการสาธารณสุขเมืองเชียงฮ่อน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ คน โดยทบทวนข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคในพื้นที่ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ๓ ประเด็น คือ ๑.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข/การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อและควบคุมวัณโรคชายแดน ๒.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค ๓.การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย (การฝากครรภ์ การส่งต่อเพื่อทำคลอด และการเจ็บป่วยฉุกเฉิน) เพื่อให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบันทึกฉบับดังกล่าว ได้บันทึกเป็นสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาลาว โดยทั้งสองภาษามีความหมายและคุณค่าเท่าเทียมกัน

update : 2019-02-09