หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟสำหรับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรมีทักษะในการรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัยได้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทุกคน การประชุมในครั้งนี้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย สาธิตการใช้เครื่องมือในการระงับอัคคีภัยและฝึกปฎิบัติในการระงับอัคคีภัย การค้นหา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอพยพหนีไฟ โดยมีวิทยากรจากทีม FARA โรงพยาบาลพะเยาและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา

update : 2019-03-08