หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา โดยมีนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยาและเร่งรัดการขยายเครือข่ายชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงาน สถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน ให้ได้ตามเป้าหมายของจังหวัดอย่างน้อยร้อยละ 80 อีกทั้งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา เพื่อประสานการดำเนินงานในระดับปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในกิจกรรม TO BE NUMBER ONE หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เป็นคณะทำงาน และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานและ สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ

update : 2019-03-14