หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อตะหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยซึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีสาเหตุมาจากความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเป็นรูปแบบและเกิดประสิทธิภาพ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กร

update : 2019-03-14