หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมงานกิจกรรม ?(Kick Off) โครงการความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์? ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เร่งรัดให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้บรรลุตามนโยบายของ กรมปศุสัตว์ ในการจัดงานมีกิจกรรมให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน ได้แก่ 1. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว 2. ให้บริการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว 3. ให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นในสุนัขและแมว 4. จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคน และสัตว์ และ ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า 5. จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Pre-exposure rabies) ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์กลุ่มเสี่ยง รวมดำเนินงานโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา 6. สาธิตการแสดงการบังคับ ควบคุมสุนัขในการปฏิบัติงานตรวจค้นยาเสพติด และปฏิบัติงานด้านสงครามพิเศษ โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

update : 2019-03-14