หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และกลุ่มงานนิติการ จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม และนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการ

update : 2019-08-13